Decathlon 2000 › Statistics › National all-time lists › Belarusian decathlon all-time list
 3 votes

Belarusian decathlon all-time list (0)

May 30, 2021
P Decathlete Points Results
1. Eduard Hämäläinen
Götzis 29.05.94
8735 10,50 - 7.26 - 16.05 - 2.11 - 47,63 -
13,82 - 49.70 - 4.90 - 60.32 - 4.35,09
2. Andrei Krauchanka
Götzis 27.05.2007
8617 10,86 - 7.90 - 13.89 - 2.15 - 47,46 -
14,05 - 39.63 - 5.00 - 64.35 - 4.29,10
3. Vitaliy Zhuk
Götzis 30.05.2021
8331 10,96 - 7.29 - 16.86 - 1.97 - 49,33 - 
14,77 - 44.98 - 4.90 - 65.16 - 4.35,05
4. Andrei Fomochkin
Tashkent 19.09.86
8227 10,71 - 7.48 - 14.27 - 1.99 - 46,74 -
14,43 - 43.46 - 4.60 - 51.52 - 4.20,97
5. Nikolai Parakhovski
Staiki 30.06.83
8184 10,5 - 7.30 - 15.87 - 1.94 - 48,7 -
15,4 - 48.68 - 4.50 - 65.76 - 4.34,4
6. Eduard Mikhan
Ostrava 15.07.2011
8152 10,77 - 7.54 - 13.98 - 1.95 - 48,02 -
14,80 - 44.54 - 4.60 - 57.10 - 4.23,67
7. Aliaksandr Parkhomenka
Göteborg 11.08.2006
8136 11,33 - 7.13 - 15.93 - 2.00 - 50,33 -
14,58 - 43.99 - 4.70 - 66.02 - 4.27,99
8. Igor Matsanov
Gomel 24.08.94
8105 10,85 - 7.16 - 15.34 - 2.08 - 50,69 -
14,28 - 46.80 - 4.70 - 52.22 - 4.36,40
9. Dmitri Sukhomazov
Gomel 10.06.95
8104 10,9 - 7.42 - 14.51 - 2.21 - 49,9 -
14,5 - 41.04 - 5.00 - 58.60 - 4.54,8
10. Maksim Andraloits
Minsk 01.08.2020
8100 10,95 - 7.08 - 15.37 - 2.07 - 49,12 -
14,45 - 45.14 - 4.90 - 57.38 - 4.54,08
11. Mikalai Shubianok
Vääksy 05.08.2012
8055 11,48 - 7.14 - 14.97 - 2.07 - 50,59 -
14,58 - 43.50 - 4.80 - 63.65 - 4.32,59
12. Aleksandr Zhdanovich
Gomel 17.07.92
8036 10,5 - 7.23 - 13.50 - 2.05 - 49,5 -
14,6 - 38.92 - 4.70 - 59.48 - 4.20,5
13. Viktor Gartung
Staiki 24.05.87
8003 10,6 - 7.27 - 15.90 - 1.95 - 48,7 -
15,0 - 44.66 - 4.60 - 63.38 - 4.53,8
14. Vladimir Mastepanov
Nogilyov 27.07.80
7996 10,9 - 7.15 - 15.91 - 1.95 - 51,2 -
14,6 - 47.30 - 4.60 - 61.70 - 4.33,4
15. Yuriy Yeryomich
Firenze 28.04.2018
7985 10,96 - 7.62 - 12.98 - 2.07 - 51,14 -
14,36 - 39.49 - 5.15 - 59.30 - 4.55,53
16. Aleksandr Blinyayev
Weinheim 03.06.73
7981 10,7 - 7.14 - 14.94 - 1.94 - 50,9 -
15,4 - 51.46 - 4.40 - 64.90 - 4.30,7
17. Viktor Kulesh
Kiyv 04.09.83
7981 11,05 - 7.14 - 14.61 - 2.06 - 48,34 -
14,39 - 42.00 - 4.50 - 54.30 - 4.33,18
18. Vladimir Obukhov
Lipetsk 21.07.86
7966 10,9 - 7.24 - 15.81 - 1.97 - 50,2 -
14,9 - 43.50 - 4.70 - 57.56 - 4.27,5
19. Sergey Terzeman
Staiki 26.08.91
7940 11,16 - 7.41 - 13.58 - 2.04 - 49,49 -
15,41 - 44.38 - 4.90 - 54.42 - 4.31,91
20. Vladimir Novikov
Moskva 07.07.84
7919 10,5 - 7.39 - 12.55 - 1.90 - 47,2 -
15,1 - 38.30 - 4.50 - 61.76 - 4.16,8
21. Boris Gorbachov
Nalchik 28.08.73
7840 10,8 - 7.05 - 15.44 - 1.96 - 50,5 -
15,3 - 43.96 - 4.20 - 67.27 - 4.30,4
22. Aleksandr Agafonov
Leningrad 16.07.82
7800 11,37 - 6.87 - 15.42 - 1.96 - 50,25 -
15,01 - 51.00 - 4.40 - 64.86 - 4.58,2
23. Nikolai Kulinkovich
Riga 06.07.84
7784 10,7 - 7.26 - 13.94 - 2.15 - 50,6 -
14,8 - 46.32 - 4.50 - 54.70 - 5.05,8
24. Aliaksandr Korzun
Staiki 08.06.2007
7777 10,67 - 7.51 - 13.66 - 2.03 - 49,54 -
14,73 - 36.00 - 4.40 - 57.32 - 4.47,28
25. Anatoli Koshar
Vääksy 05.08.2012
7725 11,51 - 6.97 - 14.35 - 2.07 - 50,64 -
15,10 - 43.81 - 4.50 - 60.94 - 4.41,01
26. Mikhail Volk
Gomel 08.07.96
7712 11,16 - 7.38 - 15.00 - 2.00 - 50,44 -
14,67 - 42.08 - 4.50 - 56.26 - 5.00,66
27. Andrey Kurdeko
Staiki 04.08.99
7704 10,97 - 7.30 - 13.50 - 2.09 - 51,12 -
14,80 - 42.11 - 4.60 - 50.83 - 4.48,34
28. Leonid Kaidash
Tallinn 08.06.75
7689 10,8 - 7.34 - 13.63 - 1.95 - 50,0 -
15,0 - 39.34 - 4.40 - 59.70 - 4.31,7
29. Anatoli Statkevich
Staiki 16.07.89
7682 10,6 - 7.00 - 13.33 - 1.96 - 48,9 -
14,8 - 38.00 - 4.60 - 56.52 - 4.34,8
30. Gennadi Vitkevich
München 26.05.91
7674 10,8 - 7.20 - 12.31 - 2.04 - 49,8 -
16,2 - 37.34 - 4.50 - 66.72 - 4.24,0
31. Viktor Shindorikov
Vilnius 18.06.79
7668 10,9 - 7.20 - 13.31 - 1.90 - 50,8 -
14,7 - 42.16 - 4.30 - 67.34 - 4.39,0

Please log in to add your comment!

Related images