Decathlon 2000 › Statistics › National all-time lists › Ukrainian decathlon all-time list
 4 votes

Ukrainian decathlon all-time list (0)

Aug 23, 2010
P Decathlete Points Results
1. Aleksandr Apaichev
Neubrandenburg 03.06.84
8709 10,96 - 7.57 - 16.00 - 1.97 - 48,72
13,93 - 48.00 - 4.90 - 72.24 - 4.26,51
2. Aleksandr Yurkov
Götzis 04.06.2000
8574 10,69 - 7.93 - 15.26 - 2.03 - 49,74 -
14,56 - 47.85 - 5.15 - 58.92 - 4.32,49
3. Igor Sobolevski
Kiyv 22.06.84
8547 10,64 - 7.71 - 15.93 - 2.01 - 48,24 -
14,82 - 50.54 - 4.40 - 67.40 - 4.32,84
4. Aleksandr Nevski
Götzis 20.05.84
8491 10,97 - 7.24 - 15.04 - 2.08 - 48,44 -
14,67 - 46.06 - 4.70 - 69.56 - 4.19,52
5. Olexiy Kasyanov
Berlin 20.08.2009
8479 10,63 - 7.80 - 15.72 - 2.05 - 47,85 -
14,44 - 46.70 - 4.80 - 49.00 - 4.24,52
6. Nikolai Avilov
München 08.09.72
8466 11,00 - 7.68 - 14.36 - 2.12 - 48,45 -
14,31 - 46.98 - 4.55 - 61.66 - 4.22,82
7. Pavel Tarnovetski
Roma 04.09.87
8375 11,01 - 7.43 - 15.32 - 2.07 - 49,22 -
14,86 - 47.66 - 4.90 - 58.60 - 4.23,96
8. Mikhail Medved
Kiyv 31.07.88
8330 11,24 - 7.46 - 15.73 - 2.07 - 50,13 -
14,40 - 45.32 - 5.00 - 64.50 - 4.41,26
9. Lev Lobodin
Götzis 26.05.96
8315 10,85 - 7.14 - 15.59 - 1.97 - 48,39 -
14,34 - 46.24 - 5.10 - 58.02 - 4.35,34
10. Vitali Kolpakov
Kiyv 06.06.93
8297 10,97 - 7.40 - 15.19 - 2.12 - 47,83 -
14,33 - 46.16 - 4.40 - 57.68 - 4.32,20
11. Aleksandr Shablenko
Potsdam 01.06.80
8282 10,95 - 7.25 - 15.23 - 2.03 - 48,85 -
14,25 - 47.14 - 5.00 - 50.64 - 4.25,9
12. Anatoli Gazyura
Kharkov 05.07.88
8245 10,8 - 7.15 - 15.94 - 1.93 - 48,0 -
14,2 - 47.70 - 4.80 - 60.18 - 4.33,4
13. Igor Kolovanov
Kiyv 12.05.83
8224 10,9 - 7.53 - 14.48 - 2.07 - 49,9 -
14,4 - 44.24 - 4.80 - 61.70 - 4.28,3
14. Sergei Popov
Kiyv 06.05.84
8217 11,50 - 7.27 - 14.64 - 2.01 - 50,30 -
15,12 - 49.60 - 4.80 - 66.78 - 4.19,00
15. Mikhail Romanyuk
Kiyv 11.08.84
8212 10,8 - 7.29 - 14.24 - 1.80 - 48,0 -
14,3 - 46.52 - 4.80 - 63.50 - 4.12,8
16. Ivan Babi
Sochi 17.05.87
8209 10,82 - 7.21 - 14.36 - 2.10 - 48,51 -
13,84 - 40.16 - 4.80 - 53.20 - 4.26,96
17. Viktor Radchenko
Götzis 31.05.92
8148 11,25 - 7.12 - 16.07 - 1.99 - 50,06 -
14,63 - 43.96 - 5.10 - 65.82 - 4.47,92
18. Leonid Litvinenko
Kiyv 11.06.76
8141 10,9 - 7.08 - 14.12 - 1.85 - 48,6 -
14,3 - 49.62 - 4.50 - 64.90 - 4.13,3
19. Nikolai Afanasyev
Tula 08.09.85
8090 10,8 - 7.11 - 13.18 - 2.08 - 49,1 -
14,2 - 41.20 - 4.60 - 67.02 - 4.29,1
20. Fedir Laukhin
Kiyv 28.07.2000
8073 11,09 - 7.35 - 12.70 - 2.06 - 49,86 -
14,56 - 39.66 - 5.00 - 58.80 - 4.19,62
21. Volodymyr Mikhailenko
Kiyv 04.06.2000
8052 11,07 - 7.53 - 14.20 - 2.00 - 48,56 -
14,56 - 41.00 - 4.90 - 50.70 - 4.25,9
22. Aleksandr Pismenniy
Kharkov 15.08.81
8024 10,7 - 7.03 - 14.82 - 1.94 - 49,3 -
14,8 - 49.76 - 4.60 - 56.66 - 4.25,9

Please log in to add your comment!

Related images