Decathlon 2000 › Heptathlon › National all-time lists › Ukrainian heptathlon all-time list
 5 votes

Ukrainian heptathlon all-time list (0)

May 15, 2020
P Athlete Points Results Venue & year
1 Olexiy Kasyanov 6254 6,85 - 8.04 - 15.15 - 2.05 -
8,18 - 4.70 - 2.42,88
Zaporozhye 2010
2 Aleksandr Yurkov 6160 6,94 - 7.53 - 15.35 - 1.98 -
8,19 - 5.25 - 2.47,18
Tallinn 2001 RHC
3 Aleksandr Nevski 6144 7,02 - 7.57 - 15.02 - 2.05 -
8,08 - 4.70 - 2.38,11
Gomel 1982
4 Aleksandr Apaichev 6097 7,02 - 7.33 - 16.07 - 1.97 -
7,95 - 4.80 - 2.41,8
Senftenberg 1984
5 Pavel Tarnovetski 6072 6,7 - 7.18 - 14.88 - 2.11 -
7,9 - 4.70 - 2.41,5
Moskva 1984
6 Volodymyr Mikhailenko 6068 7,03 - 7.41 - 13.40 - 2.07 -
8,09 - 5.15 - 2.46,07
Tallinn 2001 RHC
7 Vitali Kolpakov 6019 6,7 - 7.46 - 15.20 - 2.05 -
8,0 - 4.80 - 2.49,9
Lugansk 1992
8 Lev Lobodin 6017 6,89 - 7.13 - 14.99 - 2.10 -
7,98 - 4.80 - 2.53,51
Toronto 1993
9 Ivan Babi 5992 7,12 - 7.18 - 15.00 - 2.03 -
8,09 - 4.90 - 2.43,50
Senftenberg 1988
10 Mikhail Medved 5959 7,21 - 7.31 - 14.76 - 2.06 -
8,14 - 5.00 - 2.49,49
Sofia 1989
11 Igor Kolovanov 5906 7,03 - 7.24 - 14.11 - 2.06 -
8,22 - 4.70 - 2.44,6
Senftenberg 1982
12 Aleksandr Shablenko 5904 6,9 - 7.17 - 14.60 - 2.05 -
8,24 - 5.00 - 2.49,6
Leningrad 1980
13 Sergei Popov 5887 7,25 - 7.67 - 14.40 - 2.02 -
8,54 - 4.80 - 2.43,16
Lipetsk 1987
14 Vasyl Ivanytskyy 5863 7,19 - 7.34 - 13.97 - 2.00 -
8,23 - 4.90 - 2.45,26
Sumy 2019
15 Aleksandr Bogdanov 5836 6,8 - 7.38 - 14.05 - 2.00 -
7,9 - 4.60 - 2.47,5
Zaporozhye 1995
16 Viktor Radchenko 5827 7,25 - 6.98 - 15.00 - 2.02 -
8,21 - 4.90 - 2.46,70
Lipetsk 1991

Please log in to add your comment!

Related images