Decathlon 2000 › Articles › Statistics › National all-time lists › Japan’s decathlon all-time list
 7 votes

Japan’s decathlon all-time list (0)

Apr 30, 2019
P Decathlete Points Results
1. Keisuke Ushiro
Nagano 01.06.2014
8308 11,24 - 7.15 - 15.19 - 2.03 - 49,66 -
14,90 - 50.17 - 4.80 - 69.11 - 4.32,62
2. Akihiko Nakamura
Nagano 12.06.2016
8180 10,69 - 7.65 - 12.47 - 2.02 - 47,82 -
14,12 - 35.58 - 4.90 - 54.18 - 4.16,30
3. Munehiro Kaneko
Shanghai 14.05.93
7995 11,23 - 7.27 - 13.48 - 2.02 - 49,61 - 
14,43 - 45.80 - 4.90 - 60.24 - 4.47,90
4. Katsuhiko Matsuda
Tokyo 12.06.93
7871 10,87 - 7.40 - 12.59 - 1.96 - 48,80 - 
14,46 - 38.06 - 4.80 - 57.06 - 4.35,77
5. Hiromasa Tanaka
Kanazawa 25.06.2006
7803 10,87 - 7.16 - 12.07 - 1.87 - 49,85 - 
15,06 - 40.21 - 5.10 - 63.94 - 4.38,22
6. Daisuke Ikeda
Berlin 20.08.2009
7788 11,16 - 7.09 - 13.43 - 1.87 - 49,28 - 
14,90 - 39.72 - 4.60 - 63.73 - 4.22,39
7. Yuma Maruyama
Nagano 17.06.2018
7753 10,80 - 7.59 - 12.80 - 1.99 - 50,27 -
14,08 -38.71 - 4.20 - 59.93 - 4.48,63
8. Takumi Otobe
Nagano 05.07.2015
7725 10,53 - 7.43 - 12.29 - 2.03 - 49,23 -
14,88 - 38.97 - 4.40 - 52.39 - 4.41,54
9. Masatoshi Ishizawa
Tokyo 02.05.2004
7719 10,98 - 7.07 - 12.44 - 1.94 - 48,35 - 
14,63 - 38.20 - 4.60 - 57.66 - 4.31,63
10. Hitoshi Maruono
Maebashi 27.04.97
7713 11,15 - 7.30 - 13.62 - 2.07 - 50,54 - 
14,75 - 35.34 - 4.70 - 59.64 - 4.47,17
11. Tsuyoshi Shimizu
Osaka 12.09.2015
7697 10,97 - 7.54 - 12.08 - 1.93 - 48,39- 
14,94 - 36.25 - 4.50 - 53.37 - 4.21,84
12. Kazuya Kawasaki
Nagano 05.07.2015
7679 10,79 - 7.39 - 11.39 - 2.03 - 49,30 - 
15,73 - 38.71 - 4.60 - 57.19 - 4.32,45
13. Tomokazu Sugama
Hiroshima 15.10.94
7666 11,21 - 6.68 - 13.05 - 1.91 - 48,87 - 
15,68 - 40.42 - 4.80 - 70.00 - 4.41,13
14. Kimihito Morimoto
Osaka 11.05.2017
7642 10,95 - 7.15 - 11.04 - 1.90 - 48,83 -
14,90 - 40.34 - 4.70 - 62.67 - 4.43,40
15. Takuro Hirata
Yokohama 07.06.2003
7630 11,00 - 7.37 - 12.06 - 1.90 - 48,52 - 
15,11 - 40.46 - 4.60 - 60.06 - 4.50,00
16. Toru Yasui
Bangkok 18.12.98
7612 11,04 - 7.24 - 11.56 - 1.86 - 49,21 - 
14,70 - 37.39 - 5.00 - 59.95 - 4.47,39
17. So Takei
Tokio 04.10.97
7606 10,67 - 7.19 - 11.92 - 1.87 - 48,02 - 
14,84 - 36.74 - 4.60 - 51.10 - 4.28,89
18. Ryota Tsusii
Nagano 03.06.2012
7600 11,11 - 7.14 - 13.16 - 1.91 - 50,82 -
14,57 - 39.14 - 4.60 - 57.98 - 4.37,91

Comments (0)

Please log in to add your comment!

Related images